Stipendia

Sociální stipendium

O toto stipendium lze žádat na studijním oddělení domovské fakulty/institutu v případě, že pobíráte přídavek na dítě, a příjem vaší rodiny za kalendářní rok nepřevýšil 1,5 násobek životního minima rodiny. Povinnou přílohou k žádosti je Sdělení pro účely přiznání stipendia. Potvrzení vydává studentovi na vlastní žádost příslušný úřad státní sociální podpory v místě trvalého bydliště.

Ubytovací stipendium

Na ubytovací stipendium máte nárok v případě, že studujete v prezenční formě studia, nestudujete na jiné vysoké škole (kde jste studium začali dříve), nepřekročili jste standardní dobu studia (v bakalářském studiu 3 roky, v magisterském studiu 2 roky, v dok-torském studiu 3, 4 roky), bydlíte jinde než v místě studia, nebo jste na studijní stáži v zahraničí. O stipendium je třeba požádat elektronicky v UIS http://is.czu.cz. V agendě „Studium“, odkaz „Portál studenta“ naleznete možnost „Žádost o ubytovací stipendium“. Před podáním žádosti je nutné zadat číslo účtu pro výplatu stipendia pod možností „Bankovní spojení“.

UIS

http://is.czu.cz

Mimořádná stipendia

Mimořádná stipendia jsou udělována studentům za aktivity, které výrazně převyšují jejich běžné studijní povinnosti (např. reprezentace ČZU, záslužná práce ve volném čase související s ČZU). Na úrovni fakult jsou přiznávána prospěchová stipendia a také stipendia studentům prvního ročníku bakalářských oborů, kteří se umístili v některé z olympiád či jiných soutěží pro studenty SŠ pořádaných pod záštitou MŠMT. Sportovní stipendium je pak určeno studentům, kteří se účastní nejvyšších soutěží a zároveň dosahují výborných studijních výsledků.

Stipendijní řád a podmínky přiznávání stipendií naleznete na www.czu.cz v sekci Studium – Studijní dokumenty.

Důležité odkazy

https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7257-studijni-dokumenty/r-7992-studijni-dokumenty

Aktuální informace pro přiznání stipendia obdržíte prostřednictvím školního e-mailu, případně naleznete na http://is.czu.cz a také na infopanelech.

UIS

http://is.czu.cz