Organizace studia

Bakalářské studium

Bakalářský stupeň studia zahrnuje 1. – 3. ročník. V průběhu 1. a 2. ročníku studenti absolvují převážně povinné předměty, ve 3. ročníku si některé předměty volí podle svého zájmu. Bakalářský stupeň studia je zakončen státní bakalářskou zkouškou, při které student skládá zkoušky a obhajuje bakalářskou práci před komisí. Po úspěšném složení státní bakalářské zkoušky obdrží student na slavnostní promoci titul Bakalář, který může uvádět před svým jménem ve zkratce Bc. Po ukončení bakalářského stupně pokračují absolventi dále ve studiu v magisterském stupni, nebo odcházejí do praxe.

Magisterské studium

Navazující magisterský stupeň studia pokračuje ve 4. a 5. ročníku studia. Studijní plány obsahují povinné a volitelné předměty. Volitelné předměty umožňují studentům získat větší spektrum vzdělání nebo ještě výrazněji se specializovat. Zpravidla již na počátku 4. ročníku si studenti začínají připravovat teoretické i praktické podklady pro diplomovou práci, kterou obhajují jako součást státní závěrečné zkoušky v závěru studia. Složením státní závěrečné zkoušky a obhajobou diplomové práce před komisí ukončují studenti magisterský stupeň studia, získávají magisterský univerzitní diplom a titul Ing.

Doktorské studium

Doktorské studium následuje po ukončení magisterské části studia a trvá 3 roky. Doktorské studium umožňuje vědeckou přípravu absolventům magisterského studia s výborným prospěchem. V rámci doktorského studia skládá student náročné odborné zkoušky, závěrečnou doktorskou rigorózní zkoušku a obhajuje vědeckou disertační práci. Získává doktorský univerzitní diplom a titul PhD.

ECTS

Náročnost studia jednotlivých předmětů v bakalářském a magisterském stupni studia je vyjádřena mezinárodními kredity ECTS (European Credit Transfer System), jež vyjadřují množství studijního času, které průměrný student potřebuje k úspěšnému zvládnutí předmětu, tj. počet hodin přednášek, cvičení a samostatné přípravy. V jednom akademickém roce, tj. v průběhu dvou semestrů, musí student dosáhnout alespoň 60 kreditů ECTS. Kreditní systém se používá jako míra hodnocení práce studenta v rámci mezinárodních mobilit i jako pomocné kritérium při hodnocení úspěšnosti studia a plnění studijních úkolů na vlastní fakultě.