Důležité pojmy

Začátek studia na VŠ

Status studenta

Status studenta má každý, kdo studuje univerzitu (nebo veřejnou či soukromou vysokou školu), pokud je mladší než 26 let. Hlavní výhodou studenta je, že za něj po celou dobu studia platí zdravotní a sociální pojištění stát. Student může také využívat nejrůznější studentské slevy (na dopravu, na vstupné, atd.)

Akademický rok

Akademický rok trvá 12 měsíců a je rozdělen na dva semestry – zimní a letní. Zimní semestr začíná v září, letní únoru. Časové rozvržení akademického roku je dáno harmonogramem, který schvaluje rektor a je dostupný na webu univerzity.

Semestr

Semestr zahrnuje období výuky, období zkoušek, prázdnin, odborných exkurzí a praxí. Každý semestr končí zkouškovým obdobím, které zpravidla v zimním semestru bývá kratší. V průběhu akademického roku jsou dva semestry, zimní a letní. Semestr je podobný jako pololetí na střední škole.

Zápis

Zápis v daném akademickém roce je aktem umožňujícím získat práva studenta pro tento akademický rok. Zápis do vyššího ročníku je podmíněn splněním podmínek studia daných studijním plánem a studijním řádem. Student si zapisuje do indexu nové předměty, případně podává žádost o přesunutí předmětů z minulého ročníku, který nesplnil. Následuje elektronický zápis, kde student potvrzuje své povinné předměty, které si zapsal do indexu při zápisu, zapisuje si povinně volitelné a volitelné předměty a vybírá si konkrétní termíny cvičení.

Imatrikulace

Imatrikulace je slavnost, při níž student poprvé zapsaný do fakultní matriky slibuje, že bude plnit studijní povinnosti při respektování morálního závazku vůči škole, jejímu řádu a rozhodnutí akademických funkcionářů a že bude akademickou obec ve studiu i osobním životě reprezentovat. Koná se na začátku prvního akademického roku studia.

Nezbytné pojmy

Index

Do výkazu o studiu (indexu) se píší předměty z aktuálního studijního plánu a výsledky ze zápočtů a zkoušek zapsaných předmětů. Výsledky zaznamenávají pedagogové a musí se shodovat s výsledky v informačním systému. V indexu jsou dále informace o studentovi (jméno a příjmení studenta, studijní obor, bydliště, atd.)

ISIC karta

Je to základní identifikační průkaz studenta. Vydává se na začátku studia a platí jeden rok. Karta umožňuje využívání studentských slev, nákup jídel v menze nebo bufetu, tisk materiálů, vstup do prostor (učeben), do kterých má student oprávněný přístup, půjčování knih, skript, apod.

Skripta

Doporučená studijní literatura k danému předmětu. Skripta většinou představují základní literaturu, kterou je nutné prostudovat k úspěšnému dokončení předmětu. Skripta bývají většinou psána některým z vyučujících předmětu a lze je koupit přímo ve škole, nebo od studentů z vyšších ročníků. Vyučující mohou k předmětu doporučit také jinou literaturu.

Stipendia

Stipendium je finanční částka poskytovaná studentovi univerzitou při splnění podmínek pro daný typ stipendia. Slouží na podporu a usnadnění studia. Stipendií je několik druhů, např. prospěchové, ubytovací nebo sociální.

Typy studia na VŠ

Prezenční studium

Prezenční studium je forma studia, při níž je vyžadována téměř každodenní účast studentů na vyučování (v dopoledních i odpoledních hodinách). Skládá se zpravidla z přednášek a cvičení. Vedou je učitelé v přímém kontaktu se studenty.

Bakalářské studium

Jedná se o základní vysokoškolské studium. Bakalářské studium je nejméně tříleté, nejvíce čtyřleté, zakončené státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce. Absolventům bakalářských studijních programů se uděluje akademický titul bakalář (Bc.).

Magisterské studium

Navazující magisterské studium navazuje na předchozí studium bakalářské a dále rozvíjí daný studijní obor. Je to studium dvouleté nebo tříleté. Pro studium v navazujícím studiu musí být student držitelem titulu Bakalář (Bc.).

Studijní obor

Studijní obor je určující název disciplíny, do které spadá probíraná látka. Jde o nejnižší stupeň hierarchie vysokoškolské struktury. To, co se studuje, je vedle vysoké školy a fakulty především obor. Několik sobě podobných oborů spadá pod jeden určující studijní program.

Studijní program

Studijní program představuje zastřešovací název pro několik oborů podobného zaměření. Zavedly se především pro zpřehlednění široké a často tematicky velice nesourodé nabídky studijních oborů. Programy se dále dělí na bakalářské, magisterské a doktorské.

Program Erasmus

Program Evropské unie, který umožňuje českým studentům vycestovat na studijní pobyt do zahraničí a zahraničním studentům na oplátku přijet studovat do České republiky. Každá univerzita má v rámci tohoto programu partnerské univerzity, na které může student na semestr nebo na rok odjet studovat. V zahraničí si odstuduje část svého studijního programu. Studentům vyjíždějícím do zahraničí jsou také poskytována stipendia.

Průběh semestru

Přednášky

Zpravidla nejsou povinné, ale je velmi prospěšné je navštěvovat, usnadňuje to přípravu na zkoušky, je zde teoretický výklad a komentář k učivu, které má student zvládnout. Přednášejícími jsou především profesoři a docenti.

Cvičení a semináře

Jsou povinné a slouží k procvičení látky. Probíhají ve skupinách do maximálně čtyřiceti studentů. Podobají se hodinám ze střední školy.

Konzultace

Konzultace s pedagogy pomáhají studentům při samostatném studiu, nahrazují některé formy výuky a doplňují přípravu studentů ke zkouškám. Každý vyučující vypisuje své konzultační hodiny, ve kterých je studentům k dispozici.

Předtermín

Termín ve kterém je možno vykonat zkoušku z některého předmětu ještě před začátkem zkouškového období.

Seminární práce

Práce na vyučujícím zadané téma. Vypracovává se v rámci cvičení, většinou ve skupině 2 – 4 studentů. Řeší nějaký praktický problém týkající se předmětu. Zpravidla se odevzdává v tištěné i elektronické podobě, součástí odevzdání bývá i prezentace práce. Vypracování seminární práce bývá jednou z podmínek získání zápočtu.

Zápočet

Zápočet je udělován za splnění požadavků určených programem vzdělávací činnosti pro příslušný předmět. Uděluje jej vyučující. Získání zápočtu je vždy podmínkou pro vykonání zkoušky.

Zkouška

Zkouška může být pouze ústní, ústní s předcházející písemnou částí, nebo pouze písemná. Dnes převažuje hlavně písemná forma. Slouží k prověření vědomostí studenta. Pro skládání zkoušek jsou určena zkoušková období. Jejich závěrečné datum je závazné a pro složení povinných zkoušek limitující.

Skládání zkoušek před termínem zkušebního období je možné jen v odůvodněných případech a se souhlasem zkoušejícího. Výsledek zkoušky klasifikuje zkoušející známkami. Většinou jsou povoleny 3 termíny zkoušky, jeden řádný a dva opravné. Pokud student u zkoušky neuspěje třikrát po sobě, musí si předmět zapsat znovu v dalším semestru a celý jej opakovat.

Kdo je kdo na VŠ

Rektor

Jedná a rozhoduje ve věcech univerzity, reprezentuje ji v komunikaci s veřejností, plní svým způsobem funkci jejího manažera.

Prorektor

Rektor jmenuje prorektory jako své poradce pro specifické činnosti, tj. studium, věda a výzkum, informatika, zahraniční styky, školní podniky, apod.

Kvestor

Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu veřejné vysoké školy a vystupuje jejím jménem v rozsahu stanoveném rozhodnutím rektora. Kvestora jmenuje a odvolává rektor.

Děkan

Děkan stojí v čele fakulty, jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Jmenuje jej a odvolává rektor. Mimo jiné rozhoduje o přijetí nebo nepřijetí studentů ke studiu.

Proděkan

Děkan jmenuje proděkany jako své poradce pro specifické činnosti, tj. studium, věda a výzkum, informatika, zahraniční styky, apod. Jejich role na fakultě koresponduje s odpovědností prorektorů v rámci univerzity.

Akademický senát

Akademický senát je samosprávný orgán, jehož úkolem je hájit zájmy akademické obce (akademičtí pracovníci a studenti), řeší jejich připomínky a podněty. Do akademického senátu se každý rok konají volby. Do studentské části senátu má právo kandidovat každý student.

Oslovování pedagogů

Odborný asistent

  • vyučující na vysoké škole
  • oslovení podle titulu, např. pane inženýre

Docent

  • pedagogický pracovník, který obhájil před vědeckou radou svou habilitační práci
  • zkratka doc.
  • oslovení pane docente (paní docentko)

Profesor

  • nejvyšší pedagogický titul, přední odborník ve svém oboru, jmenovaný prezidentem republiky
  • zkratka prof.
  • oslovení pane profesore (paní profesorko)

Další pojmy najdete na

http://www.gaudeamus.cz